La ramaderia constitueix la font de sosteniment tradicional per als habitants d’aquests indrets, com a pràcticament tota la resta de contrades de muntanya. Fins fa relativament poc, cada casa posseïa algunes vaques i algunes ovelles (el terme “bestiar” fa referència específicament a les ovelles), algunes cabres, i alguna bèstia de càrrega (mules o rucs). Les cases més “fortes” tenien bous per a llaurar (a falta de bous, se solia llaurar amb vaques), i les més pobres, que tenien poca terra, llauraven cavant a mà o havien d’emprar (manllevar) els animals. Tothom, òbviament, posseïa poralla (aviram), conills, i algun porc per poder disposar de carn amb una certa freqüència.

La gestió del vacum i del bestiar de llana presenta una certa complexitat. Cal aprofitar l’herbatge que la terra produeix en diversos indrets al llarg de l’any. El resultat és un cert grau de mobilitat que pot arribar a ser transhumància: pr’avall a l’hivern i a la montanya a l’estiu. Però també localment hi ha un ús estacional dels diversos estatges, des dels prats de ribera i mitja muntanya fins a l’alta muntanya: els primers són dallats a primers d’estiu i, un segon cop, a la tardor (el rebast), mentre la gran part dels animals són a la montanya. Semblantment, durant l’hivern algunes cases disposen de prats i bordes a la ribera, la qual cosa els permet de fer péixer aquests indrets més baixos i d’estabular-hi els animals a l’hivern, tot aprofitant l’herba emmagatzemada a l’estiu si el temps ho exigeix.

Algunes d’aquestes bordes arriben a tindre un caràcter de semihabitatge, amb l’estada temporal d’un bordaler que s’encarrega dels animals. Això fa que al voltant s’hi desplegui una certa infrastructura d’instal·lacions secundàries, com ara corrals espaiosos, o horts. Un bon exemple de borda de ribera el tenim a la Borda d’Avall (consulteu el camí), i un altre, més ben conservat i amb caràcter d’habitatge temporal, és el de la Borda de Martí. En aquest segon cas, el camí ens porta per diversos llocs on podem observar terres i instal·lacions que s’hi vinculen (prats de ribera, bancals que aprofiten terrenys a priori pobres, canalitzacions de reg, corrals badívols, boscos).